Rámové konštr.

Home Up Next


  

Modul obsahuje zadávanie, generovanie konečných prvkov, výpočet a dimenzovanie minimálnych plôch výstuže pre rámovú konštrukciu ľubovolného geometrického tvaru. Zadávanie možno realizovať samostatne alebo kombináciou zadávania cez dialógy (geometria textovými hodnotami) a grafickým zadávaním myšou v spolupráci s property dialógom pre zadanie hodnôt.

ram_priklad.gif (22352 bytes)

Pre spôsob zadávania pozri všeobecné pravidlá zadávania.

Pre zadávania geometrie ponúka modul pomocou Wizarda po krokoch vygenerovať najčastejšie sa v praxi vyskytujúce rovinné prútové konštrukcie (Rovinný rám, Priebežný stĺp, Spojitý nosník, Priehradve konštrukcie, Strešne konštrukcie) alebo priame zadanie ľubovolnej prútovej konštrukcie pomocou uzlových bodov a prútov.

ram_geometry.gif (25768 bytes)

Pre podopretie konštrukcie má uživateľ k dispozícii celú sadu nástrojov. Jednak sú to preddefinované pevné najčastejšie v praxi sa vyskytukjúce podopretia (votknutie, kĺb, zvislá stojka, ... ) jednak šikmá podpera a   jednak užívateľom definované podopretie, ktoré može byť tuhé   alebo pružné. Pre zadanie podopretia konštrukcie stačí priradiť zvolenú podperu ľubovoľnému uzlu zadávanej konštrukcie.

ram_podpery.gif (57401 bytes)

Zaťaženie konštrukcie možno definovať pomocou zaťažovacích stavov. Každý stav obsahuje viacero zaťažení (zaťazením sa rozumie zaťaženie silou, momentom, vlatnou ťiažou ...). Z jednotlivých zaťažovacích stavov užívateľ definuje  kombinácie. Každá kombinácia obsahuje množinu zaťažení a im zodpovedajúcich súčiniteľov. Z defomácií a vnútorných síl vypočítaných  pre všetky zaťažovacie stavy sú následne určované výsledné hodnoty pre kombinácie.

ram_zatazenie.gif (153413 bytes)

Formu zobrazovania zadaných hodnôt, výsledkov výpočtu metódou konečných prvkov a výsledkov dimenzovania podľa ČSN volí užívateľ. Zadané vstupné hodnoty môžu byť zobrazené v textovej (tabuľkovej) alebo grafickej forme s použitím filtra pre zobrazovanie jednotlivých častí (zobraziť alebo nezobraziť zaťaženia, popis ...).   Z jednotlivých zobrazení možno pomocou generátora výstupných dokumentov poskladať dokument požadovaného vzhľadu s doplnením vlastných grafických entít (logo, popis ...). Pre popis generatora pozri jadro platformy.

ram_vysledky.gif (149334 bytes)

Ďalšou možnosťou pre užívateľa je výpočet staticky minimálnej pozdĺžnej výstuže ako aj určenie minimálneho počtu zvolených priemerov výstuže po dĺžke prúta. Program umožňuje dimezovať priečne rezy na kombinácie zaťažení ako aj na zaťažovacie stavy, podporuje návrh nesymetrickej výstuže (priečle) ako aj symetrickej výstuže (stĺpy). Nasledovný príklad zobrazuje minimálnu výstuž a návrh výstuže užívateľom daného priemeru (12mm) trojpolového rámu v cm2.

 

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: december 10, 1999