Moduly

Back Home Next


  

Rámové konštr.
Doskové konštr.
Kreslenie 3D

Aplikačna časť, založená na jadre platformy, pozostáva z tzv. modulov. Do 'Main Frame' aplikácie možno pripájať jednotlivé (nie len nové) moduly dynamicky, bez nutnosti prekladu ostatných častí (jadra a modulov), čím sa zabezpečí ľahká konfigurovateľnosť podľa požiadaviek užívateľa. Jednotlivé moduly môžu byť zdieľané viacerými užívateľmi.

Aplikacia obsahuje nasledujúce moduly :

  • Rámové konštrukcie 2D - rámové konštrukcie, stĺpy, nosníky, priehradové konštrukcie v rovine s dimenzovaním podľa ČSN 73 1201, alebo bez dimenzovania s ľubovolným materiálom
  • Doskové konštrukcie - betónové doskové konštrukcie s dimenzovaním podľa ČSN 73 1201 alebo bez dimenzovania s ľubovolným materiálom
  • Kreslenie 3D - 3D zobrazovanie, kreslenie jednoduchých 3D entít

Pripravujú sa nasledujúce moduly :

  • Zakladanie - základové pätky, základové pásy, geotechnický výpočet
  • Dimenzovanie podľa EC
  • Roštové konštrukcie
  • Výkresová dokumentácia - pre doskové a rámové konštrukcie

 

Modul

Modul je samostatná (alebo spojených niekoľko do jedného celku) logická jednotka, dynamicky pripojená do aplikacie, vykonávajúca ucelenú funkcionalitu. Táto logická časť môže časť funkcionality poskytnúť pre ostatné moduly. Takto vzniká systém, ktorý sa rozvíja a poskytuje riešenie komplexnejších problémov.

Modul má vlastnú príponu súboru a nachádza sa v adresári pre moduly. Využíva služieb jadra platformy a pre komunikáciu s okolím obsahuje presne definované rozhranie. Pri štarte aplikácie je modul dynamicky načítaný a zaregistrovaný. Každý modul si pri štarte kontroluje podmienky (ochranné práva, konfiguráciu počítača atd.) a v prípade chyby sa daný modul nezaregistruje, čo znemožní jeho ďalšie používanie.

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: december 07, 1999