Doskové konštr.

Back Home Up Next


  

Modul obsahuje zadávanie, generovanie konečných prvkov, výpočet a dimenzovanie minimálnych plôch výstuže pre doskovú konštrukciu ľubovolného geometrického tvaru. Zadávanie možno realizovať samostatne alebo kombináciou zadávania cez dialógy (geometria textovými hodnotami) a grafickým zadávaním myšou v spolupráci s property dialógom pre zadanie hodnôt.

Pre spôsob zadávania pozri všeobecné pravidlá zadávania.

wpeE.gif (44944 bytes)

Pre zadávania geometrie ponúka modul predvolené, najčastejšie sa v praxi vyskytujúce typy (obdĺžniková, kruhová a pravouhlá polygonálna doska) alebo všeobecnú geometriu so zadanými otvormi ľubovolného tvaru. Do danej geometrie sú na požiadanie alebo automaticky pred výpočtom vygenerované konečné prvky. Charakteristiky generovaných elementov (veľkosť, tvar ...) pre generátor môže užívateľ meniť podľa vlastných potrieb. Generátor podporuje obdĺžnikové, pravouhlé trojuhoľníkové a všeobecné trojuhoľníkové elementy. Vygenerované elementy si môže užívateľ zobraziť a ďalej ich meniť (mazať, rozdeľovať ...), čím má možnosť si vytvoriť sieť konečných prvkov podľa vlastných požiadaviek, prípadne na požiadanie všetky zmazať a vytvoriť novú sieť.

generat.gif (171756 bytes)

Podopretie konštrukcie možno realizovať dvoma spôsobmi - podopretie uzlov pre FEM alebo definovanie geometrických líniových alebo bodových podpier (výpočet tuhostí podľa definovanej geometrie stĺpov alebo priečlí pod doskou). Najčastejšie v praxi používané podoperetia sú predvolené.

wpeA.gif (26229 bytes)

Zaťaženie konštrukcie možno definovať pomocou tzv. zaťažovacích stavov. Každý stav obsahuje viacero zaťažení (zaťazením sa rozumie zaťaženie silou, momentom, vlatnou ťiažou ...). Z jednotlivých zaťažovacích stavov užívateľ definuje tzv. kombinácie. Každá kombinácia obsahuje množinu zaťažení a súčiniteľov. Výpočet defomácií a vnútorných síl je pre všetky zaťažovacie stavy samostatne a pre všetky kombinácie s uvážením súčiniteľov pre zaťaženia. V prípade ak je konštrukcia podopretá "Winklerovým" podložím sú kombinácie zaťažení vypočítané pred výpočtom metódou konečných prvkov a každá kombinácia je počítaná samostatne.

wpeC.gif (25160 bytes)

Formu zobrazovanie zadaných hodnôt, výsledkov výpočtu metódou konečných prvkov a výsledkov dimenzovania podľa ČSN volí užívateľ. Zadané vstupné hodnoty môžu byť zobrazené v textovej (tabuľkovej) alebo grafickej forme s použitím filtra pre zobrazovanie jednotlivých častí (zobraziť alebo nezobraziť elementy, ich číslovanie, popis ...). Výsledky sa zobrazujú tiež v textovej alebo grafickej forme, s tým, že grafické zobrazovanie má tri možné formy : vrstevnice, vyplňovanie a rastrovanie. Z jednotlivých zobrazení možno pomocou generátora výstupných dokumentov poskladať dokument požadovaného vzhľadu s doplnením vlastných grafických entít (logo, popis ...). Pre popis generatora pozri jadro platformy.

wpe12.gif (39168 bytes)

Modul pre doskové konštrukcie umožňuje zadať aj podopretie tzv. "Winklerovským" podložím. Doska môže byť podopretá celoplošne alebo iba na užívateľom zadanej oblasti. Výpočet v tomto prípade trvá o niečo dlhšie, pretože program sa v iteračných cykloch pokúša vyhľadať oblasti, kde dochádza k prípadnému odlepeniu dosky od podložia (napr. v prípade excentrických zaťažení).

 

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: december 20, 1999