Zadávanie

Home Up Next


  

 

coordsys.gif (1493 bytes) Zobrazovanie používa fixný systém súradníc pomenovaný World Coordinate System, ktorý je totožný pre všetky zobrazenia v aplikácii TriLogia.

 

zoomtb.gif (1591 bytes) Pre zobrazovanie sú definované mierka a zoom faktor. Mierkou sú prepočítavané všetky zadané reálne hodnoty do tzv. logických, ktoré sú zobrazované. Tieto hodnoty sa použijú pri tlači výstupných dokumentov a výkresovej dokumentácie. Pri zadávaní vo viewe má užívateľ možnosť zmeniť zoom faktor, tzv 'lupu'. Týmto faktorom sú prepočítavané logické hodnoty pre zobrazenie vo viewe, faktor neovplyvňuje výsledné dokumenty. Faktor má slúžiť len pre zjednodušenie zadávania. Jeho nastavenie sa dá meniť rýchlo v 'toolbare' na lavej strane viewu.

Zadávanie je možné pomocou myši v spolupráci s property dialógom pre zadanie hodnôt alebo presným zadávaním súradníc hodnotami pomocou klávesnice. Pre jednoduchšie zadávanie myšou je možno nastaviť raster alebo chytanie definičných bodov už zadaných entít. Tieto body (napr. koncové body úsečky, vrcholy polygónu ...) sú pre vybrané objekty zvýraznené a myšou, po stlačení ľavého tlačítka na nich, presúvateľné.

Akýkoľvek príkaz môžete ukončiť stlačením definovanej klávesy alebo stlačením pravého tlačítka myši. Výsledok ukončenia príkazu záleží na práve vykonávanom príkaze. Štandardnou klávesou pre ukončovanie príkazov je Esc.

Farba je zadávaná hodnotou RGB. Pokiaľ nie je možné danú farbu v systéme vytvoriť, je použita najbližšia možná farba. Najčastejšie farby majú priradené mená. Typ čiar je pomenovaná špecifická postupnosť čiar rôznej dĺžky a medzier.

V spodnej časti aplikácie sa nachádza tzv. status bar. Je to časť, do ktorej sú vypisované textové správy pri požiadavkách na vstupy od užívateľa.

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: december 08, 1999