Jadro

Back Home Up Next


  

Jadro je základným stavebným kameňom platformy. Poskytuje potrebnú funkcionalitu pre celú aplikáciu. Programovacím jazykom platformy je C++ a používa knižnicu MFC.

Nasleduje zoznam menších celkov obsiahnutých v jadre :

 • 'main frame' aplikácie - tento okrem iného pozostáva z častí potrebných pre vytvorenie základného okna aplikácie. Toto okno obsahuje MDI správcu, konfigurovateľné menu, toolbary a property dialog.
 • správa projektov a pozícií - zabezpečuje funkcionalitu pre vytváranie, editovanie, premenovávanie a mazanie projektov a pozícií. Užívateľ pracuje s projektom, ktorý obsahuje viacero tzv. pozícií. Pozícia je samostatná časť projektu (napr. dosková konštrukcia ...), tvoriaca celok najmä po stránke statickej. V jednom projekte môže byť viacero pozícií rovnakého alebo rôzneho typu, ktoré medzi sebou komunikujú a vymieňajú si dáta. Tak je možné ako vstupy pre rámové konštrukcie zobrať už vytvorený prierez a zároveň výsledné reakcie zobrať ako vstupy pre výpočet základov.
 • správa okien - zabezpečuje uchovávanie pracovnej plochy pre jednotlivé projekty a pozície. Uživateľ si pre jednotlivé projekty a pozície môže vytvoriť vlastné nastavenie, ktoré bude pri štarte aplikácie, otvorení projektu alebo pozície uplatnené.
 • property dialog - je modelles dialog minimálnych potrebných rozmerov, meniaci svoj obsah podľa aktuálnej akcie zadávania. Obsahuje nutné a opcionálne informácie pre práve vykonávané zadávanie, najmä pri grafickom zadávaní myšou.

aplicat.gif (21381 bytes)

 • správa katalógov - pre objekty s viacnásobným použitím si uživateľ môže vytvárať tzv. katalógy. Tieto obsahujú po uživateľom definovaných skupinách zoradené elementy (materiál, prierezy ...), ktoré sú centrálne spravované a môže ich neskôr použiť ľubovolný užívateľ v jednotlivých pozíciách.

catalog.gif (75616 bytes)

 • generovanie výstupného dokumentu - pre výstupy platforma obsahuje jednoduchy generátor. V ňom si uživateľ definuje vzhľad výstupného dokumentu. Vkladá doň jednotlivé zobrazenia pozície (grafické alebo textové), pre ktoré volí zodpovedajúce nastavenia charakteristík (mierka, faktory pre zobrazenie výsledkov ...). Pracuje priamo na výslednom vzhľade (vidí rozdelenie stránok, umiestnenie jednotlivých časti na stránkach a pod.), ktorý dostane po vytlačení. Do výsledného dokumentu si môže dopĺňať vlastné grafické entity a nastavenia zapísať pre neskoršie použitie.

wpe2.gif (36007 bytes)

 • view pre zobrazovanie - všetky moduly používajú pre zobrazovanie tento view. Obsahuje funkcionalitu pre zobrazovanie, tranformácie a vstupy od uživateľa. Pre zobrazovanie obsahuje triedu (štandartne vykreslovanie cez WIN API - Device Context) zabezpečujúcu kreslenie základných grafických entít (čiara, kružnica ...). Túto triedu možno počas behu aplikácie nahradiť inou, vytvorenou pre druhý druh zobrazovania - napr. pri rendering-u prejsť na triedu pre zobrazovanie pomocou Open GL alebo DirectX. Taktiež všetky zmeny súradníc sú nasmerované cez vymeniteľnú triedu 2D transformácií. Táto trieda je pri iniciovaní modulu Draw3D automaticky vymenená za triedu pre trojrozmerné transformácie. Táto zmena dovoluje bez prekladu akejkoľvek časti aplikácie nielen kreslenie 3D entít, ale aj zobrazovanie 2D entít v priestore (nachádzajú sa v jednej rovine).

wpe15.gif (4093 bytes)

 • jednotlivé príkazy (commands) - sú vytvárané jednotlivými modulmi a spravované centrálne managerom commandov. Toto riešenie umožnuje konfigurovateľnosť menu a toolbarov uživateľom podľa jeho požiadaviek a zvyklostí.
 • správca atribútov  - atribútom je charakteristická vlastnosť objektu (farba, typ pera, font, ...). Pre držanie týchto vlastnosti (vzľadom na ich opakované a viacnásobné použitie) obsahuje platforma správcu, t.j. funkcionalitu pre ich vytváranie, editovanie, mazanie a zápis.
 • databázový stroj (engine) - tento stroj zabezpečuje všetky manipulácie s databázovým súborom pre zápis projektov a pozícií.
 • collections - obsahujú zoznamy a polia pre rôzne typy
 • základné UI triedy - obsahujú základné triedy pre uživateľské rozhranie. Definované sú štandardné objekty pre zadávanie pre systémy Windows 95/NT.
 • matematická a geometrická funkcionalita - táto časť obsahuje matematické definície základných grafických prvkov (bod, vektor, matica ...) a ich operácie, tranformácie a geometrické operácie s jednoduchými grafickými entitami (prienikové body dvoch úsečiek, polygónov ...). Súčasťou sú tiež booleans operácie s uzavretými krivkami.
 • grid - je tabuľka pre zadávanie a zobrazovanie viacnásobných informácií. Pre zadávanie je k dispozícií samostatný control, pracujúci v dialogoch a viewoch pre aplikáciu založenú na knižnici MFC. Jednotlivé položky môžu byť rôzneho typu - edit, edit pre číselné hodnoty, combobox, checkbox, list, atď. Do triedy možno pridávať uživateľom definované nové typy. Jednotlivé label (položky vertikálnej a horizontálnej hlavičky) a položky tabuľky môžu prechádzať cez viacero polí, definovaných pri vytváraní tabuľky. Definovaná tabuľka sa zobrazuje tiež vo výstupnom dokumente (po transformácií na grafický objekt), kde tiež obsahuje editovaciu funkcionalitu.

wpe11.gif (16245 bytes)

 • interactory - v spolupráci s commandami pre zadávanie existujú tzv. interactory. Sú to objekty, preberajúce v prípade voľby danej akcie všetky vstupy (najmä myši), komunikujúce s property dialogom.
 • link na vzdialené objekty - pre možnosť vzájomnej komunikácie medzi pozíciami a pozíciami a externými dátami (katalógy, iné projekty ...) platforma obsahuje tzv. linky. Tieto objekty, bez pričinenia užívateľa, udržiavajú vzťahy na vzdialené objekty. Táto funkcionalita umožnuje prepojenie jednotlivých pozícií medzi sebou s využívaním dát, prepojenie na katalógy a zároveň aktualizuje zmeny vo všetkých napojeniach, t.j. v prípade zmeny napr. materiálu, prepočítania pozície a pod., budú tieto zmeny okamžite vykonané i v pozíciách používajúcich tieto dáta.

wpe14.gif (11168 bytes)

 

 

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: december 09, 1999