Dimenzovanie

Back Home Up


  

V aplikácii je implementované dimenzovanie rovinného namáhania (N, My) betónového prierezu podľa ČSN 73 1201.

Aplikácia umožňuje navrhovať dva rady výstuže (As1, As2) do prierezu zloženého z n obdĺžnikových betónových častí (obdĺžnik, T-prierez, I-prierez, ...) ako aj rovnomernú výstuž do kruhového prierezu (stĺp). Odvodenie bolo spracované metodikou podľa [1], kde bol jeden obdĺžnik nahradený n obdĺžnikmi. Vplyv jedného obdĺžnika na sústavu dvoch rovníc bol nahradený sumačnými vzťahmi pre n obdĺžnikov. Návrh je v prípade čistého ohybu (dosky, spojité nosníky) optimalizovaný na rýchlosť.

Na posudzovanie prierezov je použitá metodika čiary únosnosti, aplikovaná pre m radov výstuže. V prípade, ak po návrhu výstuže podľa [1] prierez nevyhovie je prierez navrhovaný v druhom kole inkrementovaním plôch As1, As2 a posudzovaním čiarou únosnosti (návrh posúdzovaním čiarou únosnosti).

Popis vstupov:

  • geometria - n rozmerov b, h obdĺžnikových častí prierezu
  • betón zadaný hodnotami: Eb, γb, Rbd, Rbtd
  • výstuž zadaná umiestnením, súčiniteľmi γs a typom (E, J, V, R) alebo priamo charakteristikami Rsd, Rscd, Es
  • zaťaženia možu byť zadané naraz pre k priečnych rezov a l dvojíc N, My (počet kombinácií)

Okrem minimálnych plôch výstuže je, po návrhu a posúdení výstuže v reze, výstupom aj čiara únosnosti:

 

 

[1] Ballo - Havránek - Holub - Pirháč: Betónové konštrukcie, 1. časť, SvF STU Bratislava, 1993.

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: december 10, 1999