Kreslenie 2D

Back Home Up Next


  

Modul  Kreslenie 2D obsahuje základné grafické entity pre zobrazovanie v rovine. Všetky entity obsahujú charakteristické atribúty (farba, výplň ..), jednoducho meniteľné.

Pre spôsob zadávania pozri všeobecné pravidlá zadávania.

wpe2.gif (40902 bytes)

V nasledujúcom zozname sú uvedené základné typy entít :

 • bod
 • čiara všeobecná, ortogonálna
 • polyline všeobecná, ortogonálna
 • polygón všeobecný, ortogonálny
 • obdĺžnik zadaný dvomi bodmi (rovnobežný so súr. osami), tromi bodmi (nerovnobežný so súr. osami)
 • bezierová krivka
 • pravidelný mnohouhoľník
 • kružnica zadaná stredom a polomerom, tromi bodmi
 • elipsa s rovnobežnými poloosami s súr. systémom (zadaná obrysovým obdĺžnikom) , všeobecná
 • kružnicový oblúk zadaný stredom, začiatkom a koncom alebo tromi bodmi
 • asociatívne kótovanie - lineárne, polomeru, priemeru, dĺžky oblúka a uhla s definíciou štýlu kótovania
 • formátovaný text
 • importovanie grafických súborov (bmp, gif, jpg ...)

Pre zadané a vybrané objekty sú k dipozícii operácie :

 • vytvorenie jednej alebo  viacnásobnej kópie
 • zmazanie
 • presúvanie
 • rotovanie bez alebo s vytvorením kópie
 • zrkadlenie bez alebo s vytvorením kópie
 • zmena mierky
 • stretch
 • prerušenie
 • predĺženie
 • skrátenie

Pre uzavreté entity (polygonálne) sú definovane booleanovské operácie :

 • prienik
 • odčítanie
 • zjednotenie
 • XOR

booleans.gif (211951 bytes)

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: december 08, 1999