Platforma

Back Home Next


  

Zadávanie
Jadro
Kreslenie 2D
Static 2D
FEM
Dimenzovanie

Aplikačná platforma TriLogie je jadrom celého systému. Je naprogramovaná v jazyku C++ a používa knižnicu MFC. Delí sa na základné časti :

Moduly sú postavené nad a komunikujú s týmito základnými častami, ktoré im poskytujú potrebnú funkcionalitu. Súčasťou platformy je tzv. 'Main Frame' pre aplikáciu, čím sa zabezpečí jednotný vzhľad a správanie sa jednotlivých častí systému pre užívateľa.

Základná architektúra platformy :

wpe5.gif (8111 bytes)

Tieto časti tvoria spolu aplikáciu schopnú vytvárať projekty a pozície, vytvárania a editovania základných stavebníckych prvkov (materiál, prierez ..) a jednoduchého kreslenia v rovine. Zároveň umožňujú vytvorenie a tlač dokumentu, pozostávajúceho z týchto elementov.

Časť všeobecnej správy a zobrazovania v rovine

Súčasťou tejto časti je jadro systému a časť pre zobrazovanie 2D. Tieto časti obsahujú funkcionalitu pre vytvorenie aplikácie, správy projektov a pozícií, základné stavebné prvky pre moduly a jednotlivé časti (tým sa myslí základne triedy pre zobrazovanie, držanie dát ...), základné prvky pre uživateľské rozhranie, správu katalógov, správu atribútov, zobrazovanie pre rovinné prípady atď.

Čast podpory stavebníckych modulov

Súčasťou tejto časti sú static 2D, FEM a dimenzovanie. Tu sa nachádza funkcionalita pre statické a stavebnícke moduly a časti. Obsahuje definície materiálov, prierezov, výpočet metódou konečných prvkov a dimenzovanie podľa ČSN 73 1201.

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: december 07, 1999