FEM

Back Home Up Next


  

Na riešenie deformačnej a statickej analýzy nosných konštrukcií bola použitá už dlhšie obdobie známa Metóda konečných prvkov (MKP) v jej deformačnom variante. Koncepčne je program navrhnutý na riešenie priestorových konštrukcií a využíva objektové vlastnosti programovacieho jazyka C++. Jadro programu je navrhnuté natoľko všeobecne a abstraktne, že jednoduchým a rýchlym implementovaním tuhosných matíc a zaťažovacích vektorov nových elementov je možné funkcionalitu tohoto programu rýchlo rozširovať.

Použitý je ľavotočivý súradnicový systém:

coordsys.gif (1493 bytes)

Niektoré základné vlastnosti:

  • Sústava lineárnych algebraických rovníc je riešená Gaussovou eliminačnou metódou s možnosťou iteračného upresnenia koreňov rovníc. Pri lineárnych úlohách je súbežne riešených n pravých strán (n zaťažovacích stavov), pri nelineárnych úlohách (napr. jednostranné podopretie winklerovským podložím) je každý zaťažovací stav riešený samostatne.
  • Konštrukciu je možné v uzle podoprieť tuho alebo pružne, v smere globálnych osí X, Y, Z aj rotovaných (lokálnych) osí x, y, z (šikmá podpera silová aj momentová).
  • Vyhodnocovanie výsledkov na elementoch je možné v ľubovoľnom užívateľom definovanom mieste.
  • Implementované elementy:
    • 2D rámový element s tromi neznámymi deformačnými parametrami v uzle: uX, wZ, φY je riešený v rovine XZ. Vyhodnocované silové veličiny v reze x elementu: N(Fx), V(Fz), M(My) sú získané metódou prenosových matíc.Element zohladňuje vplyv šmyku. Zaťažovacie vektory sú odvodené pre singulárne silové a momentové účinky, spojité lichobežníkové zaťaženie a lineárnu zmenu teploty po výške prierezu elementu.
    • doskový troj a štvoruzlový element s tromi neznámymi parametrami v uzle wZ, φX, φY je riešený v rovine XY. Vyhodnocované silové veličiny v bode X,Y: VXZ, VYZ, MXX, MYY, MXY (=> M1, M2, α). Silové veličiny sú v uzlových bodoch priemerované. Na požiadanie možu byť vypočítané deformačné aj silové veličiny v ľubovolnom bode elementu. Element zohladňuje vplyv šmyku. Zaťažovacie vektory sú odvodené pre konštantné celoplošné zaťaženie, singulárne silové a momentové účinky, spojité lineárne lichobežníkové zaťaženie a lineárnu zmenu teploty po výške elementu.

 

 

Send mail to trilogia@trilogia.sk with questions or comments about this web site.
Copyright © 2000 LUBiS - Information Systems, Slovak Republic
Last modified: december 08, 1999